Nastavení odběratelů - nápověda

Pracovní datum

Na modré liště vpravo nahoře si můžete zvolit pracovní datum. Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte požadovaný den. Vybraný datum vám zobrazí situaci doručování k danému dni nebo vám umožní od daného dne změnit či nastavit odběr na konkrétní doručovací adresu/login (digitální přístup).

V kalendáři jsou barevně zvýrazněny dny, ve kterých nastává nesoulad mezi nastavením odběratelů a celkovou objednávkou. Tyto dny je vhodné přednostně vyřešit.

  • Dny, které jsou v kalendáři vyznačeny červeně, zobrazují situaci, kdy je celkový počet kusů pro odběratele nastaven vyšší, než je uvedeno v objednávce. V takovém případě je nutné snížit odběr některým odběratelům. (Tato situace může nastat například tehdy, když máte dvě objednávky stejného produktu a jednu ukončíte.)
  • Dny, které jsou v kalendáři označeny zeleně, ukazují na situaci, kdy je celkový počet kusů nastavený odběratelům nižší než je uvedeno v objednávce. Řešením je přidat kusy tištěného titulu některým odběratelům nebo doplnit uživatele elektronických produktů.

Zobrazení produktů

Pokud máte objednané větší množství titulů, může být zobrazení informací o papírových a digitálních produktech současně nepřehledné. V takovém případě můžete pomocí ovládacích prvků na modré liště v záhlaví tabulky zvolit pohled pouze na papírové nebo pouze na elektronické produkty.

Přehled doručování produktů

Ve sloupcích přehledové tabulky jsou produkty, které máte k danému dni objednané. V řádcích tabulky jsou uvedeni všichni odběratelé nastavení pro daný den. Pro papírové tituly jsou to doručovací adresy, pro elektronické produkty jsou to přihlašovací jména nebo-li loginy.

V záhlaví tabulky se zobrazují souhrnné údaje pro každý produkt.

  • Řádek „Předplacených kusů“ ukazuje, jaká je vaše celková objednávka k danému dni.
  • Řádek „Odebíraných kusů“ zobrazuje, kolik kusů je k danému dni rozděleno odběratelům.

Hodnoty v obou dvouřádcích se musejí po všech vašich úpravách rovnat.

Nastavení doručování tištěných periodik

U tištěných periodik můžete přidat novou adresu, ukončit odběr na vybrané adrese či na ní změnit počet kusů.

Doručovací adresu, kterou chcete přidat, musíte mít založenou ve svém adresáři. Novou adresu přidáte v záložce Moje adresy.

Pokud již máte adresu ve svém adresáři založenou, můžete ji v záložce Nastavení odběratelů přiřadit k danému produktu: Použijte řádek „Přidat novou adresu“ ve spodní části tabulky. Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou adresu, nastavte počty kusů ve sloupcích produktů a klikněte na tlačítko „Přidat“ na konci řádku.

Chcete-li změnit počet kusů, přepište číslo v políčku a klikněte na tlačítko „Upravit“. Pokud chcete ukončit odběr na dané adrese, nastavte počet kusů na 0.

Poznámka: Při přidání nové adresy nebo při změně počtu kusů není možné nastavit takový počet kusů, který by v součtu převýšil vaši objednávku. Pokud chcete převést kusy z jednoho odběratele na jiného, udělejte nejprve snížení a potom zvýšení.

Nastavení uživatelů elektronických produktů

U elektronických produktů můžete přidat nebo odebrat uživatele. Pro přidání uživatele použijte řádek pod tabulkou „Přidat nový login“. Do políčka vyplňte existující (již vytvořený) login (tj. uživatelské jméno), zaškrtněte produkty, které bude daný uživatel používat, a klikněte na tlačítko „Přidat“.

Platí omezení, kdy každému jednomu předplacenému kusu elektronického produktu musí být přiřazen právě jeden login. Odebrání loginu (a tedy i přístupu uživatele k danému produktu) provedete v tabulce kliknutím na odkaz „zrušit".

Založení nového loginu

a) Založení nového loginu v rámci kompletní registrace

Pro založení nového loginu doporučujeme použít řádnou registraci na adrese www.registrace.ihned.cz, resp. v registračním formuláři na stránce Nastavení odběratelů. Kompletní registrace je povinná v případě objednávky eTitulů (eEkonom, eRespekt atd.). Bez unikátního e-mailu nebude eTitul na zařízeních s operačním systémem iOS a Android funkční.

Kompletní registraci použijte také, pokud potřebujete mít plnohodnotnou registraci včetně zadání názvu firmy, jména, příjmení apod. Přihlašovací jméno (login) a heslo bude po dokončení registrace zasláno na vyplněný e-mail. Po založení registrace můžete login okamžitě použít, tj. nastavit jako odběratele elektronického produktu.

b) Hromadné generování loginů bez kompletní registrace

Pro založení většího počtu loginů (v případě, že nemáte objednaný produkt eTitul) můžete použít formulář ve spodní části stránky Nastavení odběratelů nadepsaný „Hromadné generování přístupů/loginů". Ve formuláři vyplňte požadovaný počet loginů, prefix (klíčové slovo, které se má objevit před číslem loginu), můžete zvolit i společné heslo pro všechny loginy. Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "Generovat" bude vytvořen zadaný počet loginů a jejich seznam včetně hesla bude zaslán na váš e-mail. (Hesla si uživatelé následně mohou změnit přes http://prihlaseni.ihned.cz.) Vytvořené loginy můžete opět použít pro nastavení přístupů, tj. nastavit je jako odběratele elektronického produktu.

 
0 Kč
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500